fbpx

GDPR

ADATVÉDELMI IRÁNYELV

Természetes személyek személyes adatainak védelmével kapcsolatban

A Pannon XP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(továbbiakban: Pannon XP)
Székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5.
Postacím: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5.
Telefon: +36207733399

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról azaz EU Általános Adatvédelmi Rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR) és a jelenleg hatályban lévő információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.) előírásaival összhangban, azoknak megfelelve tevékenységét átvizsgálja valamint elkészíti, bevezeti és folyamatosan fejleszti vállalati adatvédelmi szabályzatát és tevékenységét.

A szabályozás célja elérni a Pannon XP jogszabályi környezetnek megfelelő működését, valamint a természetes személyek személyes adataik biztonságos kezelésével kapcsolatban felmerülő alapvető igényének biztosítása.

A tisztességes és átlátható adatkezelés érvényre juttatása érdekében a Pannon XP lehetővé teszi, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. Az adatkezelő olyan további információt is az érintett rendelkezésére bocsát, amelyek a tisztességes és átlátható adatkezelés biztosításához szükségesek, figyelembe véve a személyes adatok kezelésének konkrét körülményeit és kontextusát.

A Pannon XP kifejezetten nem gyűjt személyes adatokat marketing céllal. Az általa kezelt adatokat csak a szerződésekben vállalt kötelezettségeinek végrehajtása érdekében használja fel.

A Pannon XP folyamatosan ellenőrzi és fejleszti informatikai rendszerét, elkötelezett vállalatpolitikát folytat vállalatirányítási rendszerének GDPR tudatos fejlesztése érdekében, mindezt oly módon, hogy a Pannon XP üzleti partnerei ne csak a küldeményeiket, hanem saját és partnereik adatat is biztonságban tudhassák.

Budapest, 2018. április 24.

ABAHÁZI GÁBOR
ügyvezető

Az adatvédelmi irányelv itt letölthető pdf formátumban: GDPR-Iranyelv.pdf

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT
Természetes személyek személyes adatainak védelmével kapcsolatban

Abaházi Gábor a Pannon XP Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.(továbbiakban: Pannon XP ) mint adatkezelő
Székhelye: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5.
Postacím: 2142 Nagytarcsa, Csonka János utca 5.
Telefon: +36207733399
ügyvezetőjeként a következő nyilatkozatot teszem:

Az adatkezelés szabályozása

A Pannon XP tevékenységét a

  • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (General Data Protection Regulation, GDPR)
  • Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info tv.)
  • Pannon XP Kft Adatvédelmi szabályzata

előírásaival összhangban, azoknak megfelelve végzi.

Az adatkezelés jogalapja

A szerződés keretében létrejött szolgáltatás nyújtása illetve a természetes személyek adataik tekintetében történő önkéntes és határozott hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

A regisztrációs fiók érintett általi törlésének kezdeményezéséig, szolgáltatás igénybevétele esetén a számlázási
adatok tekintetében a jogszabályok által előírt kötelező megőrzési ideig.

Adatkezelésre vonatkozó tájékoztatás

A Pannon XP által nyújtott szolgáltatás sajátosságai miatt – természetes személyek esetében – nem vehető igénybe anélkül, hogy megadásra ne kerülnének a következő adatok:

  • természetes név;
  • online név, @-mail cím
  • természetes cím
  • telefonszám

A fentieken kívül a Pannon XP egyéb adatot nem gyűjt, és nem tárol.

Adatok kezelése

  • A Pannon XP kifejezetten nem gyűjt és nem tárol különleges adatokat.
  • Harmadik félnek kizárólag az érintett kifejezett kérésére, engedélyével, szerződéses feladatainak teljesítése érdekében vagy törvényi előírás kapcsán adja át az adatokat.
  • A Pannon XP kifejezetten nem végez marketing tevékenységet, ehhez nem ad át adatokat.

Jogorvoslat, információs önrendelkezés

Az gdpr@pannonxp.hu –n illetve a feljebb olvasható bármely elérhetőségen keresztül biztosítja az érintettek
számára, hogy a róluk tárolt adatokat megismerhessék, módosíthassák, felhasználásukról tájékozódjanak, illetve
amennyiben egyéb jogszabályi feltétel nem zárja ki, adataik törlését kérjék.

Az érintettek a fenti elérhetőségeken kívül jogorvoslatért fordulhatnak polgári bírósághoz, az adatvédelmi
biztoshoz, illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1530 Budapest, Pf.: 5.; 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; +36 (1) 391-1400; ugyfelszolgalat@naih.hu; http://naih.hu )

Budapest, 2018. május 22.

ABAHÁZI GÁBOR
ügyvezető

Az adatvédelmi nyilatkozat itt letölthető pdf formátumban: GDPR-Nyilatkozat.pdf